CLB

CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leraren, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Het CLB is gespecialiseerd in vragen en problemen op gebied van 4 verschillende domeinen.

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

  • de leerling staat centraal;
  • de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline;
  • de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen;
  • de werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen;
  • het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en leefsituatie;
  • er is bijzondere aandacht voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school, het technisch, kunst-, beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen, het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend jaar;
  • de dienstverlening is gratis.

Begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe altijd uit van de vraagsteller.Een begeleiding kan dus pas opgestart worden nadat een leerling of een ouder daartoe het initiatief neemt. Vraagt een school het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zélf (vanaf 12 jaar).

In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt:

  • bij spijbelgedrag;
  • bij medische onderzoeken.

Daarnaast is er ook een verzekerd aanbod. Het verzekerd aanbod bevat sommige vormen van begeleiding die het centrum aanbiedt, maar dit betekent niet dat er op dat aanbod moet ingegaan worden.
Tot het verzekerd aanbod behoren ondermeer de bijzondere consulten. Bijzondere consulten bieden de mogelijkheid om aan leerlingen in het buitengewoon onderwijs een extra medisch consult aan te bieden (naast de normaal geplande algemene en gerichte consulten). In de afsprakennota 2013-2014 tussen de scholen van het buitengewoon onderwijs behorende tot de scholengroep Kempen en het CLB GO! Kempen werd overeengekomen dat de bijzondere consulten een element zijn van het verzekerd aanbod waarop de school niet ingaat.

Wanneer kan je het CLB bereiken?

Tijdens de kantooruren op 014 / 41 33 30 (Hoofdzetel Turnhout)

In elk geval sluit het CLB van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in kerstvakantie).

De volgende CLB-medewerkers zijn aan onze school gelinkt:

Ouders stellen zich vaak heel wat vragen over de ontwikkeling van hun kind en dat is heel normaal. Maar wanneer moet je je als ouder écht zorgen maken over jouw kind ? Soms denken ouders dat een bepaalde situatie wel vanzelf zal veranderen of dat het probleem er wel zal uitgroeien. Bijgevolg zoeken ze geen hulp of ondersteuning. Later blijkt dan dat het probleem onderhuids bleef bestaan en ondertussen alleen maar groter werd: het kind is nog meer verward, heeft nog extra moeilijkheden gekregen, of is angstiger en nog meer ontmoedigd, enz. In dit stadium wordt de begeleiding natuurlijk extra moeilijk. Het is dus aangeraden dat ouders en/of leerlingen tijdig contact opnemen met het CLB.Wens je informatie, advies, raad of een andere visie op jouw kind in verband met zijn ontwikkeling of het schoolgaan, aarzel dan niet en neem contact op met het CLB.

Hoe neem je contact op met een CLB?

Maak best een telefonische afspraak. De school van jouw kind helpt je trouwens graag verder wanneer je contact wenst op te nemen met een CLB.In sommige gevallen kan het CLB ook zélf de eerste stap voor een gesprek zetten.

Door jouw kind in een bepaalde school in te schrijven, kies je sowieso ook voor het CLB waarmee de school een beleidsplan of beleidscontract heeft afgesloten. De school en de CLB-medewerkers staan samen in voor de begeleiding van de leerlingen.

Klachten kunnen gemeld worden tav de directeur CLB Kempen GO! (Cherstine Michielsen). U kan een klacht zowel persoonlijk, telefonisch als schriftelijk melden.

Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het CLB en met hem besproken te worden. Wordt na mondeling overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men  alsnog schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB.

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Ook indien uw klacht niet verder zou worden behandeld, zal u daarvan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Als uw klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Uw klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze het CLB bereikt.
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet per definitie dat deze beslissing wordt uitgesteld.

Contactgegevens

Cherstine Michielsen
Directrice CLB Kempen GO!
Hoofdzetel

Waterheidestraat 19
2300 Turnhout

Tel: 014 / 41 33 30
http://www.go-clb.be