Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


OMGAAN MET ONTWIKKELINGSVOORSPRONG

VISIE

Welbevinden en betrokkenheid blijven het hoofddoel. De leerlingen worden zo weinig mogelijk uit hun klasgroep gehaald. Ze volgen gewoon de lessen in hun klas. Verbreding en verdieping van de leerstof krijgen voorrang op ‘vooruitlopen’. We streven naar differentiatie in al zijn vormen en voor alle vakken waarvoor de leerling een voorsprong heeft. De klastitularis heeft een belangrijke signaalfunctie.

VASTSTELLEN

Dit gebeurt zo professioneel mogelijk.

KLEUTERS

– De juf vult een signaallijst in en bespreekt dit samen met het CLB.

– kindvolgsysteem van de school

– meten van rekenvoorwaarden met gestandaardiseerde wiskundetesten (Dudal)

LAGERE SCHOOL

– gestandaardiseerde wiskundetesten (Dudal)

– gestandaardiseerde test begrijpend lezen (CITO)

Bij het bepalen van het niveau wordt er ‘doorgetest’ om de beginsituatie juist in te schatten en overbelasting te vermijden.

AANPAK IN DE KLAS

KLEUTERS

De kleuters starten met de groep.

– De juf verwacht een hoger tempo van de kleuters.

– De juf moedigt de kleuters aan om sneller, nauwkeuriger, zelfstandiger, … te werken.

extra aanbod via individuele contractdoos met materialen voor zelfstandig werk die aansluiten bij

– naar interesse van de kleuters

– werkpunten per kleuter

LAGERE SCHOOL

meetbare voorsprong + 1 jaar -> speciale methoden voor leerlingen die er nood aan hebben. (vb. niet voor perfectionisten)

– wiskunde : Somplex, Plustaak

– taal : afhankelijk van interesse / bundels samengesteld door GOK-lkr, met zelfcorrectie.

– andere vakken : mee met de groep, verdieping, verbreding volgens interesse.

Meetbare voorsprong < 1 jaar -> gebruik van differentiatie binnen de eigen methodes, gestuurd door de klastitularis

KLAS OVERSLAAN

een vroegtijdige overstap naar het eerste leerjaar wordt slechts overwogen wanneer er sprake is van

– een (meetbare) voorsprong van meer dan 1 jaar voor taal en wiskunde en

– het kind ook (sociaal) past in de hogere groep en

– er signalen zijn dat het kind geen uitdaging blijft vinden tussen leeftijdsgenootjes en

– de ouders hiermee instemmen

indien de meetbare signalen tijdig vaststaan wordt er voor gekozen de kleuterloopbaan zo te plannen dat het kind de laatste kleuterklas volledig doet.

DE KLASTITULARIS STAAT NIET ALLEEN.

GOK- en zorgcoördinator (met steun van CLB)

– zorgen voor ondersteuning van leerkracht, leerling

– organiseren overleg : ouders / lkr / directie / CLB

– zoeken mee naar de meest gepaste aanpak en materialen voor de betrokken leerling

– volgen nascholing en zorgen voor de verspreiding van nieuwe ideeën die binnen onze visie passen

– bouwen en schaven aan onze visie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *